ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ
09/2019-20 29/07/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 29/07/2019 4:30 PM
44/2018-19 27/03/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 27/03/2019 4:30 PM
44/2018-19 15/05/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 15/05/2019 4:00 PM
44/2018-19 05/10/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ 03/10/2019 3:00 PM
44/2018-19 10/10/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈ- ಟೆಂಡರ್‌, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ 10/10/2019 4:00 PM