ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಶ್ರೀ. ಚಕ್ರಪಾಣಿ.ವೈ ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ - 571218
08274 25757
dcfvpt@gmail.com

ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕೊಡಗು ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ 30,348.24 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳು. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳು, ದೇವರಕಾಡುಗಳು, ಪೈಸಾರಿಸ್, ಉಪ ವಿಭಾಗ-4 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಋಣಮುಕ್ತವಾಗದ ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಣೆ ಜಮೀನುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ತಿಥಿಮಥಿ ಈ ಎರಡು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಮಂಡ್ರೋಟೆ, ಮಕುಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಿಥಿಮಥಿ ಈ ಮೂರು ವಲಯಗಳಿವೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು, ಅರೆ ನಿತ್ಯಹಸಿರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಎಲೆಯುದುರುವ ಕಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಪದಿನಲ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶದ ಎಲೆಯುದುರುವ ಕಾಡುಗಳು ಮಾವುಕಲ್ ಮತ್ತು ದೇವಮಾಚಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳು ಇವೆ.

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಷೆ

--%>

ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು