68ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ-2022.ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.“ಅರಣ್ಯದ ವೀರ ಯೋಧರು” ಕಿರುಚಿತ್ರ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನʼ 11-09-2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ್‌ ಪುಷ್ಕರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುಲಿ ಗಣತಿ)
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 560003
pccfwl@gmail.com

ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುಲಿ ಗಣತಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು & ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು