ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ
DCFVPT/BGT/CR/13/2019-20 24/05/2019 4:00 PM ನೆಡುತೋಪು,ಕಟ್ಟಡ,ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 24/05/2019 3:00 PM
DCFVPT/BGT/CR/13/2019-20 12/06/2019 4:00 PM ಮರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜೋತಾಡುವ ಸೌರ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 12/06/2019 3:00 PM
DCFVPT/BGT/CR/13/2019-20 27/05/2019 4:30 PM APC, ADC, FPC, RRT ಶಿಬಿರದ,ಬೆಂಕಿ, ಸೌರ ಬೇಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ವೇತನ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 24/05/2019 4:00 PM