ಸಚಿವಾಲಯ
 • ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ)
 • ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 • ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ )
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
 • ಶ್ರೀ. ಜಾವೆದ್‌ ಅಖ್ತರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   prs-fee@karnataka.gov.in
 •   08022256722
 • ಶ್ರೀ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ)
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ), ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   secyenv-fee@karnataka.gov.in
 •   08022254377
 • ಶ್ರೀ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ), ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 709, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 4, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   secyenv-fee@karnataka.gov.in
 •   08022254377
 • ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್. ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ)
 •   ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ), ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 442, ಗೇಟ್ ನಂ. 2, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
 •   secyforestfee@gmail.com
 •   08022254434
 • ಶ್ರೀ. ಆರ್.‌ ಗೋಕುಲ್‌ ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ )
 •   ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ,, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 710, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001
 •   seacsec@gmail.com
 •   08022353961
ಅರಣ್ಯ ಭವನ
 • ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (HOFF)
 • ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
 • ಶ್ರೀ. ಸಂಜಯ್ ಮೋಹನ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (HOFF) (ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ , ಬೆಂಗಳೂರು - 560003
 •   pccfkar@gmail.com
 •   08023343770
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ರಿತು ಕಕ್ಕಾರ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ)
 •   ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ), 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 003
 •   apccfci@gmail.com
 •   08023347086
 • ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್ ರಾಂಜನ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 560003
 •   apccffc@gmail.com
 •   08023349568
 • ಶ್ರೀ. ರಾಜ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಸಿಂಗ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
 •   6ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 0003
 •   apccfdevelopment@gmail.com
 •   8023342827
 • ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ)
 •   ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ),2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   pccfwl@gmail.com
 •   08023345846
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧು ಶರ್ಮಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ)
 •   ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (EWPRT & CC), ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ewprtpccf@gmail.com
 •   08023347008
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನೇಗಿ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾಂಪಾ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರದಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಕಾಂಪಾ),ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
 •   campa.y2010@gmail.com
 •   0802356127
 • ಶ್ರೀ.   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅ.ಸಂ.ನಿ) 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   apccffrm@gmail.com
 •   08023341459
 • ಶ್ರೀ. ಡಾll ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಪಾತಕ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ), ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   apccfru@gmail.com
 •   08026592293
 • ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಸ್. ಯಾದವ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು) 1ನೇ ಮತು 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   apccfp@gmail.com
 •   08023349568
 • ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಷ್ ಕೆ. ಮಾಲ್ಖಡೆ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ 7 ನೇ ಮಹಡಿ ಅರಣ್ಯ ಭವನ 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfworkingplan@gmail.com
 •   08023367123
 • ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿದಿರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿದಿರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ) (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಿದಿರು ಅಭಿಯಾನ), ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   apccfnfap@gmail.com
 •   08023460712
 • ಶ್ರೀ.   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ),2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   pccfwl@gmail.com
 •   08023367123
 • ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್‌ ಮೋಹನ್‌ ರಾಜ್   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾನೂನು ಘಟಕ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾನೂನು ಘಟಕ), ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   apccflc@gmail.com
 •   08023460712
 • ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರತನ್   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ & ಸಮನ್ವಯ), 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   apccfhqc@gmail.com
 •   08023346649
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿ. ಗೀತಾಂಜಲಿ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 7ನೇ ಮಹಡಿ,ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccfevaluation@gmail.com
 •   08023340465
 • ಶ್ರೀ. ರಂಗ ರಾವ್ ಜಿ.ವಿ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   apccfpr@aranya.gov.in
 •   08023367123
 • ಶ್ರೀ. ಮಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಗೊ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಅಪರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccflandrecords@gmail.com
 •   08023566490
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಶ್ವತಿ ಮಿಶ್ರಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
 •   ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಪ್ರಭಾರ) , 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 560003
 •   apccffc@gmail.com
 •   08023347086
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಶ್ವತಿ ಮಿಶ್ರಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾಂಪಾ), 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -560003
 •   apccffrm@aranya.gov.in
 •   08023341459
 • ಶ್ರೀ. ಬಿಸ್ವಿಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ   ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccfict@aranya.gov.in
 •   08023566744
 • ಶ್ರೀ. ಅಮರಾಕ್ಷರ್‌ ವಿ ಎಂ   ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ)
 •   ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ಅ.ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ (ವನ್ಯ ಜೀವಿ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
 •   amarakshar@gmail.com
 •   08023341993
 • ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಎಸ್   ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ)
 •   ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ (ವನ್ಯ ಜೀವಿ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
 •   gnanananda.ksf@yahoo.com
 •   08023341993
 • ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಆರ್‌ ಭೋವೇರ್   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18th ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
 •   shrikantbhover571@gmail.com
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಕ್ಷತಾ ಹೆಚ್   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   rfo6ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದುಪ್ರಿಯಾ ಜೆ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   rfo4ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಟಿ.   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಅರಣ್ಯ ಭವನ,18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560003
 •   nethravathi@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀ. ಈರೇಗೌಡ ಕೆ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   eregowdak@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಲೇಖದರ್ಶಿನಿ ಹೆಚ್.‌ ಸಿ.   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಐಸಿಟಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
 •   rfo2_ictc@aranya.gov.in
 •   08023346551
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರದಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 7ನೇ ಮಹಡಿ,ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
 •   priyadarshinihc@gmail.com
 •   08023347008
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಬಿ.ಪಿ.   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
 •   ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 7ನೇ ಮಹಡಿ,ಅರಣ್ಯ ಭವನ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
 •   vidhyabp@aranya.gov.in
 •   0802346761
 • ಶ್ರೀ. ಪ್ರಾಣೇಶ್‌ ಎ. ದೇಶ್ಪಾಂಡೆ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
 •   ಅಪರ ಪ್ರದಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ(ಅರಣ್ಯ ಸೊರಕ್ಷಣೆ), 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು‌ 560003
 •   pransudha@gmail.com
 •   08023346472
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿವೇದಿತ ಟಿ ಪಿ   ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
 •   ಅರಣ್ಯ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು
 •   ccfict@aranya.gov.in
 •   08023566744