68ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ-2022.ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.“ಅರಣ್ಯದ ವೀರ ಯೋಧರು” ಕಿರುಚಿತ್ರ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನʼ 11-09-2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರಾಣಿ-ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಖಾಸಗಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ಕಡಿತಲೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ (ಕೃಅಪ್ರೋಯೋ)

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ