ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ
A2/BUD/MAC/CR-01/2019-20 29/06/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಗೂರು ವಲಯಗಳು 15/07/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/CR-01/2019-20 29/06/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಹಲಗೂರು ವಲಯ 15/07/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/CR-01/2019-20 29/06/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ , ಹಾಣೂರು, ಕೌಡಳ್ಳಿ,ಗೋಪಿನಾತಂ ವಲಯಗಳು 15/07/2019 4:00 PM
A2/BUD/EDC/CR-29/2015-16 15/07/2019 11:00 AM ಗೋಪಿನಾತಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲುದಲ್ಲಿ ರ್.‌ ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ. 13/08/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/Tender/CR-01/2019-20 29/06/2019 3:00 PM ತಿರಸ್ಕೃತ ಟೆಂಡರ್ 15/07/2019 3:00 PM