ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನು ಘಟಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ : • ಇಲಾಖೆಯ ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಐ.ಎಫ್‌.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು • ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು • ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ಯಾರಾ-ವೈಸ್ ರಿರ್ಮಾಕ್ ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ • ಕಾನೂನು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದು • ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ದಾವೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಗದದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.