ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ
A4:Foc:Vehicle:Auction:viva:01/2019-20 02/08/2019 4:30 PM ವಾಹನ ಈ-ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ 05/08/2019 4:30 PM