ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಾಗ ಹಲವಾರು ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972ರ ಉಪವಿಭಾಗ-2 (36) ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 1. ಸಆ ಸಂ.: ಎಫ್‌ಇಇ 143 ಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಲ್‌ 2010 ದಿನಾಂಕ: 30-04-2011 2. ಸಆ ಸಂ.: ಎಫ್‌ಇಇ 109 ಎಫ್‌ಎಪಿ 2014 ದಿನಾಂಕ: 13-08-2014


ಪದೇಪದೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂ) ನೋಡಿ

 • ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಯಾವುವು?

  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಇಇ 143 ಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಲ್‌ 2010 ದಿನಾಂಕ 30-04-2011 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಇಇ 109 ಎಫ್‌ಎಪಿ 2014 ದಿನಾಂಕ 13-08-2014.

 • ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸತ್ತರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?

  ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾನುವಾರು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವನ್ಯಜೀವಿ/ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

 • ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಸೇರುತ್ತವೆ?

  ವನ್ಯಜೀವಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972ರ ಉಪವಿಭಾಗ 2(36)ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅನುಸಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ‘ವನ್ಯಜೀವಿ’ ಅಂದರೆ ಅನುಸೂಚಿ I ರಿಂದ IV ರವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ.

 • ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಇಇ 109 ಎಫ್‌ಎಪಿ 2014 ದಿನಾಂಕ: 13-08-2014 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ದರಗಳ ಅನುಸಾರ, ಜಾನುವಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮೂನೆ ಇದೆಯೇ?

  ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮೂನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 • ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನುವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

 • ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು?

  ಎ. ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಿವರಗಳು, ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಹಣಿ ಪತ್ರ (ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಬಿ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ. ಜಾನುವಾರು ವನ್ಯಜೀವಿಯಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಡಿ. ವನ್ಯಜೀವಿಯಿಂದ ಸತ್ತ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೊಟೋಗಳು ಇ. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು.

 • ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

  ಹೌದು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಡಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಲ ಮಿತಿ 30 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು.

 • ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಕಾಲದಡಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

  ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾನೂನುವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿ. ಸಕಾಲದಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಿಎಸ್‌ಸಿ (ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತ್ರಿ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜಾಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. (http://www.sakala.kar.nic.in/gsc_home.aspx).

 • ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

  ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಧಿಗಳ ಲಭ್ಯಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.