• ವರ್ಷ ಆಧರಿತ ಪಟ್ಟಿ
    • Maguvigondu Mara, Shalegondu Vana(MMSV)
    • ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು