• ವರ್ಷ ಆಧರಿತ ಪಟ್ಟಿ
  • Compensatory Afforestation (CA)/ Compensatory Planting (1:10)
  • Compensatory Afforestation (CA)/ Compensatory Planting (1:10)
  • Compensatory Afforestation (CA)/ Compensatory Planting (1:10)
  • Compensatory Afforestation (CA)/ Compensatory Planting (1:10)
  • Compensatory Afforestation (CA)/ Compensatory Planting (1:10)
  • ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು