ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ
A3/MONSOON/WORKS/TENDER/CR-09/2019-20 25/07/2019 4:00 PM 08/08/2019 4:00 PM
01 01/08/2019 10:30 AM 16 ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌, ಬದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು 2019-20 16/08/2019 1:30 PM
02 01/08/2019 10:30 AM ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಹಳು, ಬದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು 2019-20 16/08/2019 4:00 PM
A2/BUD/TENDER/CR-52/18-19, DATED:27.04.2019 13/05/2019 4:00 PM 1 & 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಡುತೋಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ , ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು 14/05/2019 4:00 PM
A5/Hog.gu/Tender/viva/5/2018-19 29/07/2019 10:30 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಿಸಲು ಮರು-ಟೆಂಡರ್ 09/08/2019 4:00 PM
A3/BUD/CR-61/2019-20 16/05/2019 10:30 AM ಕಾಂಪಾ(ಮುಂಗಡ ಕಾರ್ಯ) ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಫ್.ಡಿ.ಎಫ್‌ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫಂಡ್, ಆರ್‌.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಯುಎ (ಮುಂಗಾರು ನೆಡುತೋಪು) 28/05/2019 4:00 PM
A3/BUD/Spillover/CR-58/2019-20 01/07/2019 11:00 AM ರಸ್ತೆ ಬದಿ((AOA) ನೆಡುತೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20, ಶಿಡ್ಳಘಟ್ಟ ವಲಯ 15/07/2019 4:00 PM
A3/BUD/Spillover/CR-58/2019-20 02/07/2019 11:00 AM ರಸ್ತೆ ಬದಿ((AOA) ನೆಡುತೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
A3/BUD/Spillover/CR-58/2019-20 19/02/2019 11:00 AM ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 2019-20 01/03/2019 4:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT26479 30/05/2019 4:00 PM ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ,ಧಾರವಾಡ 28/06/2019 4:00 PM
A3.tender.cr.67/2019-20 01/07/2019 10:30 AM ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್‌ 12/07/2019 4:00 PM
B1/BUD/E-Tender/Cr-45/2018-19 02/08/2019 11:00 AM 03/08/2019 11:00 AM
A3.tender.cr.20/2018-19 02/07/2019 10:30 AM 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಈ-ಟೆಂಡರ್‌ (2ನೇ ಭಾರಿ) 12/07/2019 4:00 PM
A3/BGT/OUTSOURCE/2019-20/CR-1 06/03/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್‌ 2019-20 10/04/2019 4:00 PM
A3.tender.cr.21/2019-20 05/07/2019 10:30 AM ಕಟ್ಬಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್‌ 15/07/2019 4:00 PM
A/BUD/BEEDINATAKA/TENDER/CR-49/2018-19 07/03/2019 3:00 PM ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬೀದಿ ನಾಟಕ 15/03/2019 3:00 PM
FD/2018-19/OW/WORKINDENT23316 02/02/2019 11:00 AM ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನ 2019-20,ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ 12/03/2019 4:00 PM
B1/BUD/Tender-2/Cr-40/2019-20 30/05/2019 4:00 PM ನಗರ ಹಸಿರೂಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 27/05/2019 4:00 PM
B1/BUD/Tender-4/Cr-40/2019-20 20/06/2019 4:00 PM ನಗರ ಹಸಿರೂಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ‌ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 18/06/2019 4:00 PM
FD/2018-19/IND1450/CALL-2 10/06/2019 11:00 AM ಪಟಾಕಿ ಟೆಂಡರ್‌ 2019-20 , ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ 20/07/2019 4:00 PM
A/BUD/F&F/TENDER/CR-43/2018-19 21/02/2019 3:00 PM ನಮದಚಿಲುಮೆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಮೇವಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 12/03/2019 3:00 PM
B3/BUD/Tender/CR-/2019-20 22/08/2019 3:30 PM 28/08/2019 5:00 PM
INDENT No: FD/2019-20/BD/WORKINDENT26843 12/07/2019 11:30 AM ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 07/08/2019 4:00 PM
A2/BGT/Kacheri Kattad/Nirman/Tender/CR- /2019-20 12/07/2019 11:30 AM 07/08/2019 4:00 PM
A5/BGT/Tender/CR-40/2019-20 24/04/2019 11:00 AM 08/05/2019 4:00 PM
ಎ2/ಟೆಂಡರ್/ನೆ.ರ.-ನಿ./ವಿವ- /18-19, ದಿ:16-02-2019 23/03/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೆಡುತೋಪು ರಚನೆ, ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ-Manual tender 23/03/2019 4:00 PM
ಎ2/ಇ-ಟೆಂಡರ್/ನೆ.ರ.-ನಿ./ವಿವ- /18-19, ದಿ:16-02-2019 28/03/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೆಡುತೋಪು ರಚನೆ, ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ-e-tender 28/03/2019 4:00 PM
ಎ2/ಕಟ್ಟಡ/ವಿವ-27/2019-20, ದಿ:11-07-2019 03/08/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 05/08/2019 4:00 PM
No: B1/BGT/TENDER/CR /2019-20/380 16/5/2019 4:00 PM 28/07/2019 4:30 PM
ಎ2/ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಹೊ.ಗು./ವಿವ-74/19-20, ದಿ:28-06-2019 22/07/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾವಲುಗಾರರ ಕುರಿತು-e tender 23/07/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/Tender/CR-01/2019-20 29/06/2019 3:00 PM ತಿರಸ್ಕೃತ ಟೆಂಡರ್ 15/07/2019 3:00 PM
FD/2019-20/OW/WORK_INDENT/2684 24/07/2019 11:00 AM 30/07/2019 5:00 PM
B1/BUD/TREEPARK/TENDER/CR/2019-20 10/07/2019 1:30 PM 15/07/2019 3:30 PM
B1/BUD/TENDER/CR/2018-19/1501 12/02/2019 3:30 PM 19/02/2019 3:30 PM
B1/BUD/PLANTING/TENDER/2018-19/1668 02/03/2019 4:00 PM 2019-20 ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 06/03/2019 4:00 PM
09/2019-20 29/07/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 29/07/2019 4:30 PM
FD/2018-19/IND1443/CALL-2 02/05/2019 4:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ KWLd ಯ APC ಹಾಗೂ FPC ಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು- ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 16/05/2019 4:00 PM
44/2018-19 27/03/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 27/03/2019 4:30 PM
44/2018-19 15/05/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 15/05/2019 4:00 PM
Bud/CR-10(6)/2019-20 06/05/2019 5:00 PM ನಗರ ಹಸಿರೂಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 08/05/2019 5:00 PM
A3BUD:BLDG:TENDER:CR:28/19-20 05/07/2019 4:00 PM 15/07/2019 3:00 PM
A3:BUD:BLDG:CR:29:19-20 03/07/2019 1:30 PM ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 11/07/2019 5:30 PM
No:BGT/TENDER/CR-100/2018-19 09/08/2019 3:00 PM 14/08/2019 4:00 PM
No:BGT/TENDER/CR-100/2018-19 10/08/2019 3:00 PM 23/08/2019 4:00 PM
No:BGT/TENDER/CR-100/2018-19 31/05/2019 3:00 PM 06/06/2019 4:00 PM
No:BGT/TENDER/CR-100/2018-19 04/06/2019 3:00 PM 15/06/2019 4:00 PM
A3/BGT/Viv-7/Tender-3/2019-20 28/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂಗಾರು ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 30/06/2019 3:00 PM
A3/BGT/Viv-7/Tender-2/2019-20 14/06/2019 3:00 PM ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 15/06/2019 3:00 PM
A3/BGT/Viv-7/Tender-1/2019-20 17/05/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ನಾಟಿ/ಬಿತ್ತನೆ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 18/05/2019 3:00 PM
B4/Bldg/Tender-1/Viv-1/2019-20 27/05/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 30/05/2019 3:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-2/2019-20 22/05/2019 10:00 AM 2019-20‌ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ 10/06/2019 4:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-2/2019-20 22/07/2019 10:00 AM ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ವಸತಿ-ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ವಲಯಗಳು 14/08/2019 3:30 PM
A2/BGT/Tender/CR-2/2019-20 10/06/2019 10:00 AM ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಟ್ಕಳ 02/07/2019 3:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-1/2018-19 18/02/2019 10:00 AM ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ, ರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 05/03/2019 4:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-1/2018-19 18/02/2019 10:00 AM ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ, ರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ. 01/03/2019 3:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-2/2019-20 15/07/2019 10:00 AM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ವಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಿಪೇರಿ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 23/07/2019 3:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-2/2019-20 29/05/2019 10:00 AM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ವಲಿ ಸತಿ-ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಿಪೇರಿ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 10/06/2019 3:00 PM
A3.NTFP/IMD/CV01/2019-2 18/07/2019 4:00 PM ಸಂಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಹಲುಮಡ್ಡಿ ರೆಸಿನ್ ನನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಇ-ಟೆಂಡರ್-ಕಮ್- ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ ಅಧಿಸೂಚನೆ 29/08/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 30/05/2019 11:00 AM RBS ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ನೆಡೆಸಲು 28/05/2019 4:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT26008 30/05/2019 4:15 PM ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಬಿಡ್ಡರ್ ಭಾಗವಹಿಸವಿಕೆ ಇಲ್ಲ 28/05/2019 11:00 AM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT26506 27/06/2019 4:00 PM ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಏಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 26/06/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-9 16/08/2019 4:00 PM ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ 14/08/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 17/06/2019 4:15 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 15/06/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 17/06/2019 4:15 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 15/06/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 17/06/2019 4:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 15/06/2019 4:15 PM
A2/BGT/MU.KA.NI/CR/58/2018-19 18/02/2019 10:30 AM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 05/03/2019 4:30 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 17/06/2019 4:15 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 15/06/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 17/06/2019 4:15 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 15/06/2019 4:00 PM
A1/BUD/CR-36/2018-19 17/06/2019 4:15 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 15/06/2019 4:00 PM
CR 21/19-20 03/05/2019 10:30 AM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 30/05/2019 4:30 PM
A1/BUD/CR-16/Dasara/2019-20 13/08/2019 3:15 PM ಶಾಮಿಯಾನ, ಆಸನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನ, ಇನ್ನಿತರೆ ಗಜಪಯನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 09/08/2019 3:00 PM
A1/BUD/CR-16/Dasara/2019-20 13/08/2019 3:15 PM ಮದ್ಯಾನ್ಹ ಊಟ ಹಾಗೂ ಉಪಹಾರಗಳ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ 09/08/2019 3:00 PM
A1/BUD/CR-16/Dasara/2019-20 13/08/2019 3:15 PM ಇಲಾಖೆಯ (ದಸರಾ) ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ವಿತರಣೆ 09/08/2019 3:00 PM
A1/BUD/CR-16/Dasara/2019-20 13/08/2019 3:15 PM ಇಲಾಖೆಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ 09/08/2019 3:00 PM
A1/BUD/CR-16/Dasara/2019-20 13/08/2019 3:15 PM ಜಲನಿರೋಧಕ ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 09/08/2019 3:00 PM
A1/BUD/CR-16/Dasara/2019-20 13/08/2019 3:15 PM ಇಲಾಖೆಯ (ದಸರಾ) ಆನೆಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 09/08/2019 3:00 PM
FD/2018-19/IND1443 11/02/2019 4:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ KWLD ಯ APC ಹಾಗೂ FPC ಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 11/03/2019 4:00 PM
B1/CR/15/Tender:2019-20 14/05/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ,ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 31/05/2019 3:00 PM
B1/CR/43/2017-18/01 13/02/2019 4:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು ವಲಯ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 15/03/2019 4:00 PM
B1/CR/43/2017-18/02 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ವಲಯ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 15/03/2019 4:00 PM
B1/CR/43/2017-18/03 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ವಲಯ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 15/03/2019 3:00 PM
B1/CR/43/2017-18/04 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ವಲಯ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 15/03/2019 3:00 PM
B1/CR/43/2017-18/05 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವಲಯ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 15/03/2019 3:00 PM
B1/CR/43/2017-18/06 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಲಯ, ಕುದ್ರೇಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ 15/03/2019 3:00 PM
B1/CR/43/2017-18/07 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲಯ 15/03/2019 3:00 PM
B1/CR/43/2017-18/08 13/02/2019 3:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ವಲಯ 15/03/2019 3:00 PM
C2/CR12/E-TENDER/OUTSOURCE/2019-20 DATED:26-4-2019 23/05/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ 24/05/2019 4:30 PM
BUD/TENDER/CR81(2)/2018-19 15/05/2019 4:30 PM ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ 14/05/2019 4:00 PM
BUD/TENDER/CR44/2019-20 DATED:28-05-2019 18/06/2019 3:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 18/06/2019 2:00 PM
BUD/TENDER/CR49/2019-20 DATED:18-06-2019 17/07/2019 4:30 PM ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ- ಟೆಂಡರ್‌, 2019-20 16/07/2019 4:00 PM
A4:Foc:Vehicle:Auction:viva:01/2019-20 02/08/2019 4:30 PM ವಾಹನ ಈ-ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ 05/08/2019 4:30 PM
A2/BUD/TENDER/CR-52/2018-19, Dated: 01.06.2019 01/06/2019 11:30 AM ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಂಗಾರು ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು 15/06/2019 4:00 PM
A2/BUD/OUTSOURCE/TENDER/CR-38/19-20, dt:02.07.2019 17/07/2019 4:00 PM ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಚಾಲಕರು, Dʼ ಗ್ರೂಪ್ -( ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್) ,Dʼ ಗ್ರೂಪ್ -(ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ) ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 18/07/2019 4:00 PM
A2/BGT/Watcher/Tender/CR-29/2019-20 19/07/2019 11:00 AM ಚಾಲಕರು,ವೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರೀ ಆಪರೇಟರ್ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಗದಗ ವಿಭಾಗ 17/07/2019 4:00 PM
No A3/BGT/MON-AW-works/CR- /2019-20 08/05/2019 4:00 PM 24/08/2019 4:15 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT26263 13/06/2019 4:00 PM ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮರಡಿಗುಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 11/06/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/KOLL/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/PGP/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ , ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/HNR/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ , ಹಾಣೂರು ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/RMP/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ರಾಮಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/HOG/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಹೂಗ್ಯಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/MMH/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಮಲೇ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
FD/MMH/OUTSOURCE/APC/PAL/2019-20/CALL-2 18/07/2019 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಪಾಲಾರ್‌ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 16/07/2019 4:00 PM
B3/BUD/TENDER/CR-67/2018-19 11/03/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳೆ ನೆಡುತೋಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 13/03/2019 4:30 PM
B3/BUD/TENDER/CR-66/2018-19 05/03/2019 4:15 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರಗಳ LDPE ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 02/03/2019 4:00 PM
B3/BUD/TENDER/CR-66/2018-19 05/03/2019 4:15 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರಗಳ HDPE ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 02/03/2019 4:00 PM
A3/SOLAR TENDER/CR-47/2019-20 02/07/2019 11:00 AM ಸೌರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20 13/07/2019 4:00 PM
B3/BUD/TENDER/CR-66/2018-19 05/03/2019 4:15 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ LDPE ಕಪ್ಪು ಹಾಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 02/03/2019 4:00 PM
BUD/CR-24/19-20 27/7/2019 11:00 AM ಸಿವಿಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ 30/07/2019 5:00 PM
BUD/CR-24/19-20 03/07/2019 11:00 AM ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ 2019-20 04/08/2019 5:00 PM
BUD/CR-87/18-19 date 19/3/2019 05/04/2019 11:00 AM ಟೆಂಡರ್ 08/08/2019 5:00 PM
DCFVPT/BGT/CR/13/2019-20 27/05/2019 4:30 PM APC, ADC, FPC, RRT ಶಿಬಿರದ,ಬೆಂಕಿ, ಸೌರ ಬೇಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ವೇತನ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 24/05/2019 4:00 PM
DCFVPT/BGT/CR/13/2019-20 12/06/2019 4:00 PM ಮರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜೋತಾಡುವ ಸೌರ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 12/06/2019 3:00 PM
Hasiru Karnataka 18/06/2019 3:00 PM ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ 28/06/2019 3:00 PM
Polythene Bag 29/05/2019 4:00 PM ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲ 01/06/2019 4:00 PM
Polythene Bag 2nd Time 10/06/2019 4:00 PM ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲ 12/06/2019 4:00 PM
A1/BGT/TENDER/CR-26/2019-20 DATED : 24-06-2019 15/07/2019 1:00 PM ಅಥಣಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಕನ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು 18/07/2019 3:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26866 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26867 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26870 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26872 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26874 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26875 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26876 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26880 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26886 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26888 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26889 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26897 21/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26893 22/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26895 22/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26898 22/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/Work_indent26899 22/07/2019 5:00 PM 29/07/2019 5:00 PM
A1/BGT/TENDER/CR-26/2019-20 DATED : 04-06-2019 19/06/2019 5:00 PM ಜಿಯುಎ ಮಾನ್ಸೂನ ನೆಡುತೋಪುಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ, ಸೌದತ್ತಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಕಗಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ 22/06/2019 5:00 PM
B1/BGT/E-TENDER/2019-20/486 24/07/2019 11:00 AM ಗ್ರೀನ್‌ ಬೆಲ್ಟ್‌ ಮಂಗಾರು ನೆಡುತೋಪು, NTPC, ಕುಡಗಿ 2019-20 30/07/2019 5:00 PM
B1/BUD/TREEPARK/TENDER/CR/2019-20/409 10/07/2019 11:00 AM ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭೂತನಾಲ್‌,ಜೇವೂರ್‌, ಕೊಲ್ಲೂರ್ 15/07/2019 5:00 PM
B1/BUD/PLANTING/TENDER/2018-19/1669 02/03/2019 11:00 AM 2019-20‌ ನೆಡುತೋಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ,5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಕುರಿತು. 06/03/2019 5:00 PM
B1/BUD/TENDER/CR/2018-19/1501 12/02/2019 3:30 PM 1 - 5ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಡುತೋಪು ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ,ವಿಜಯನಗರ,ಇಂಡಿ,ಸಿಂದಗಿ,ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್ 19/02/2019 3:30 PM
DCFVPT/BGT/CR/13/2019-20 24/05/2019 4:00 PM ನೆಡುತೋಪು,ಕಟ್ಟಡ,ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 24/05/2019 3:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT26807/CALL-2 26/07/2019 5:30 PM 3 ಕಿ.ಮಿ. ಮುಂಗಾರು ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು, 2019-20, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 01/08/2019 4:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT26806/CALL-2 26/07/2019 5:30 PM 2019-20 ಮುಂಗಾರು ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ 01/08/2019 4:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT27039 26/07/2019 5:00 PM ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 2019-20 ನೆಲಮಂಗಲ ವಲಯ 01/08/2019 4:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT27038 26/07/2019 5:00 PM ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 2019-20 ನೆಲಮಂಗಲ ವಲಯ 01/08/2019 4:00 PM
A2/BUD/EDC/CR-29/2015-16 15/07/2019 11:00 AM ಗೋಪಿನಾತಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲುದಲ್ಲಿ ರ್.‌ ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ. 13/08/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/CR-01/2019-20 29/06/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ , ಹಾಣೂರು, ಕೌಡಳ್ಳಿ,ಗೋಪಿನಾತಂ ವಲಯಗಳು 15/07/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/CR-01/2019-20 29/06/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಹಲಗೂರು ವಲಯ 15/07/2019 4:00 PM
A2/BUD/MAC/CR-01/2019-20 29/06/2019 11:00 AM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ ,ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಗೂರು ವಲಯಗಳು 15/07/2019 4:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 06/05/2019 11:00 AM ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 01 06/05/2019 4:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 12/06/2019 2:00 PM ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 12/06/2019 5:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 12/07/2019 2:00 PM ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 12/07/2019 5:00 PM
B1/DPT/Tender/CR-/2019-20 Dtd: 17-06-2019 01/07/2019 3:30 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾ ಅಡಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ 03/07/2019 5:00 PM
FD/2019-20/OW/WORKINDENT25774 24/05/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 28 ಕಳ್ಳಭೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 25/05/2019 4:00 PM
BUD/Outsource/Tender/CR-11/2019-20 K.Gud 12/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಕೆ.ಗುಡಿ ವಲಯ 15/06/2019 4:00 PM
BUD/Outsource/Tender/CR-11/2019-20 Punaj 12/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಪುಂಜೂರು ವಲಯ 15/06/2019 4:00 PM
BUD/Outsource/Tender/CR-11/2019-20 Yelan 12/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ, ಯೆಲಂದೂರು ವಲಯ 15/06/2019 4:00 PM
BUD/Outsource/Tender/CR-11/2019-20 Kolle 12/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಲಯ 15/06/2019 4:00 PM
BUD/Outsource/Tender/CR-11/2019-20 Bylor 12/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 15/06/2019 4:00 PM
BUD/Outsource/Tender/CR-11/2019-20 Chnag 12/06/2019 3:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಲಯ 15/06/2019 4:00 PM
BUD/Compound Const/CR-17/2019-20 27/05/2019 3:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮು.ಅ.ಸಂ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 28/05/2019 3:00 PM
BUD/Build Const/CR-28/2019-20 31/07/2019 4:00 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಮಾವತೂರಿನಲ್ಲಿ ​​ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 02/08/2019 4:00 PM
B1/BUD/TENDER/CR-/2019-20/712 12/09/2019 1:30 PM 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ 16/09/2019 5:00 PM
C3/WL/OUT SOURCE/TENDER/CR-15/2019-20 17/09/2019 3:00 PM ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ 18/09/2019 3:30 PM
BUD:CR:4/A.W.T/2018-19 08/03/2019 3:00 PM ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ 2019-20, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 08/03/2019 4:00 PM
BUD:CR:4/A.W.T/2018-19 07/03/2019 4:00 PM ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ 2019-20, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 08/03/2019 5:00 PM
BUD/CR/4/E-TENDER/PCP/2018-19 19/03/2019 5:00 PM ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ,ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 2019-20 20/03/2019 5:00 PM
BUD/CR/4/EPT/E-TENDER/2018-19 22/03/2019 5:00 PM ಆನೆ ನಿಷೇಧಿತ ಹೊಂಡದ ಉತ್ಖನನ,ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 2019-20 23/03/2019 5:00 PM
BUD/CR/4/CPT/E-TENDER/2018-19 22/03/2019 5:00 PM ಜಾನುವಾರು ನಿಷೇಧಿತ ಹೊಂಡದ ಉತ್ಖನನ,ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 2019-20 23/03/2019 4:00 PM
BUD/CR/4/A.W.T/2018-19 06/05/2019 3:00 PM ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರು-ಟೆಂಡರ್ 2019-20, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 06/05/2019 4:00 PM
BUD:CR:4/A.W.T.E- TENDER/2018-19 06/05/2019 5:00 PM ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರು-ಟೆಂಡರ್ 2019-20, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 08/05/2019 5:00 PM
BUD:CR:10(6):GUA/ROADSIDE/E-TENDER/2019-20 06/05/2019 5:00 PM 2019 ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ನಾಟಿ,ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 08/05/2019 5:00 PM
BUD:CR:10(7):200-B&R/BRIDGE TENDER/2019-20 10/05/2019 3:00 PM ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ,ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 2019-20 10/05/2019 4:00 PM
BUD:CR:10(8):Solar/Tender/2019-20 06/05/2019 3:00 PM SC/ST ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡೆರ್‌ ಕರೆ 06/05/2019 4:00 PM
BUD:CR:10(9):GUA/HONEY BEE BOX/TENDER/2019-20 06/05/2019 3:00 PM 2019-20 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಟೆಂಡೆರ್‌ ಕರೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 06/05/2019 4:00 PM
BUD:CR:10(10):TREE PARK TENDER/2019-20 06/05/2019 3:00 PM ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಗೋಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 06/05/2019 4:00 PM
BUD/CR/10(11)/TREEPARK C.P.E/TENDER/2019-20 06/05/2019 3:00 PM ಸಾಲುಮಾರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಮಾರಧರಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ 06/05/2019 4:00 PM
BUD/CR/10(12)/ADVANCE WORK/E-TENDER/2019-20 06/05/2019 5:00 PM 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ DDF ಹಾಗೂ ಕಾಂಪಾ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್‌, 08/05/2019 5:00 PM
BUD/CR/10(13)/COMPOUND WALL/TENDER/2019-20 10/05/2019 3:00 PM ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 10/05/2019 4:00 PM
BUD/CR/10(14)/SPECIAL STRUCTURE/TENDER/2019-20 10/05/2019 3:00 PM ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. 10/05/2019 4:00 PM
BUD/CR/10(15)/B.W.C.M/TENDER/2019-20 10/05/2019 5:00 PM ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಜಾಲರಿ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. 13/05/2019 5:00 PM
BUD/CR/10(16)/ADVANCE WORK/E-TENDER/2019-20 11/09/2019 5:00 PM ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌, ಮಂಗಳೂರು 2019-20 12/09/2019 5:00 PM
e-Tender cum Auction Sale Notification 21/06/2019 10:00 AM ಇ-ಟಿಂಬರ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ 28/06/2019 4:45 PM
BUD/Tender/CR26/2019-20 Dated:04-05-2019 29/05/2019 4:00 PM ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ 29/05/2019 2:00 PM
BUD/Tender/CR80/2018-19 Dated:04-02-2019 05/03/2019 3:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 05/03/2019 2:00 PM
BUD/Tender/CR81/2018-19 Dated:05-02-2019 11/03/2019 4:30 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇ - ಟೆಂಡರ್ 08/03/2019 4:00 PM
BUD/Tender/CR42/2019-20 Dated:21-05-2019 21/06/2019 4:00 PM ಸೋಲಾರ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ 20/06/2019 4:00 PM
BUD/Tender/CR42/re tender/2019-20 Dated:21-06-2019 24/07/2019 4:30 PM ಸೋಲಾರ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ 23/07/2019 4:00 PM
BUD/Tender/CR41(2)/2019-20 Dated:16-09-2019 10/10/2019 3:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆಡುತೋಪು ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 10/10/2019 4:30 PM
A2/BGT/TENDER/CR-10/2019-20 30/10/2019 4:00 PM ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 335 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕರಿತು. 19/11/2019 4:00 PM
A3/BUD/Manual.Tender/CR-50/18-19 18/02/2019 1:30 PM ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 27/02/2019 4:30 PM
44/2018-19 05/10/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ 03/10/2019 3:00 PM
A3/BUD/E.Tender/C-49/18-19 04/02/2019 6:30 PM ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 05/03/2019 4:30 PM
A3/BUD/E.Tender/CR-01/19-20 27/04/2019 11:30 AM ಮಾನಸೂನ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು 15/05/2019 4:30 PM
A3/BUD/Manual.Tender/CR-02/2019-20 09/05/2019 1:30 PM ಮಾನಸೂನ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು 13/05/2019 1:30 PM
44/2018-19 10/10/2019 10:00 AM ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈ- ಟೆಂಡರ್‌, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ 10/10/2019 4:00 PM
A3/BUD/DMF/E-Tender/CR-31/2019-20 13/07/2019 3:30 PM ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ 07/08/2019 3:00 PM
A3/BUD/DMF/Manual-Tender/CR-30/2019-20 13/07/2019 4:00 PM ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ 08/08/2019 1:30 PM
A3/BUD/E.Tender/CR-37/2019-20 10/10/2019 6:30 PM ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿಪಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. 08/08/2019 4:30 PM
A3/BUD/Manual.Tender/CR-38/2019-20 14/10/2019 5:30 PM ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿಪಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. 31/10/2019 1:30 PM
A3/BUD/Manual.Tender/CR-40/2019-20 09/10/2019 1:30 PM ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ 31/10/2019 1:30 PM
32826,32827,28328 21/10/2019 11:00 AM ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ನಿಷೇದಿತ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 28/10/2019 11:00 AM
28319 to 28324 19/10/2019 3:00 PM ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 21/10/2019 11:00 AM
28306,28307 19/10/2019 3:00 PM ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 28/10/2019 11:00 AM
28433 to 28437 22/10/2019 3:00 PM ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 31/10/2019 11:00 AM
01 30/04/2019 11:00 AM ಮುಂಗಾರು ನಾಟಿ/ಬಿತ್ತನೆ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 18/05/2019 11:00 AM
01 30/04/2019 11:00 AM ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 18/05/2019 11:00 AM
46,47,48,49 26/07/2019 4:00 PM ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರೀ ಆಪರೇಟರ್ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 20/08/2019 11:00 AM
1 to 146 normal tender 15/02/2019 11:00 AM ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ 06/03/2019 11:00 AM
BUD/RETENDER/CR26(2)/2019-20 20/11/2019 2:00 PM ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮರುಟೆಂಡರ್ 20/11/2019 4:00 PM
BUD/TENDER/CR43(3)/2019-20 30/11/2019 3:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 30/11/2019 5:00 PM
BUD/TENDER/CR40(2)/2019-20 29/11/2019 4:00 PM 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 02/12/2019 11:00 AM
BUD/TENDER/CR44(2)/2019-20 28/11/2019 4:00 PM ಟ್ರಿ-ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ 28/11/2019 5:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-14/2019-20 11/11/2019 11:00 AM ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 08/11/2019 4:00 PM
A2/BGT/Civil Work/e-Tender/CR-27/2019-20 17/07/2019 11:00 AM ಗದಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ವಸತಿ-ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 15/07/2019 4:00 PM
A2/BGT/Adv Tender/CR-71/2019-20 04/11/2019 10:15 AM ಹಳಿಯಾಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 20/11/2019 4:30 PM
A2/BGT/CR-1/Tender/2019-20 04/11/2019 10:00 AM ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಮತ್ತು ನಸ‍್‍‍ ರಿ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರು 19/11/2019 3:00 PM
C2/BUD/Constr of Quarters/CR-3/2019-20 20/08/2019 10:30 AM ಹಳಿಯಾಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಉಲಿ ಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಸತಿ-ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 19/09/2019 4:30 PM
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ2/ಬಿಜಿಟಿ/ RCC Precast/Compound Wall /ಟೆಂಡ 06/01/2020  10:15 AM ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅತೀಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು RCC Precast Compound Wall ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ 27/01/2020 7:00 AM
A2/BGT/Forestry/Works/E-Tender/CR-71/2019-20 17/02/2020  10:15 AM 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 13/03/2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/KGL/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆ 08.05.2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/PGP/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ , ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 08.05.2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/HNR/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ , ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯ 08.05.2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/RMP/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ , ರಾಮಾಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 08.05.2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/HOG/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ, ಹೂಗ್ಯಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 08.05.2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/MMH/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ, ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 08.05.2020 4:00 PM
FD/MMWILDLIFE/OUTSOURCE/PCP/PAL/2020-21/CALL-2 11.05.2020 4:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ, ಪಾಲಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ 08.05.2020 4:00 PM
FD/2020-21/IND1620 11.05.2020 4:00 PM ಎ.ಪಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 08.05.2020 4:00 PM
FD/2020-21/IND1621 11.05.2020 4:00 PM ಎ.ಪಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು 08.05.2020 4:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 30/10/2019 11:00 AM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-04 30/10/2019 4:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 25/10/2019 2:00 PM ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-05 25/10/2019 5:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 19/12/2019 2:00 PM ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-06 19/12/2019 5:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 19/12/2019 2:00 PM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-07 19/12/2019 5:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 23/12/2019 11:00 AM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-08 23/12/2019 4:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 23/12/2019 11:00 AM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-09 23/12/2019 4:00 PM
A2/BGT/CR/04/2019-20 24/01/2020 11:00 AM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-10 24/01/2020 4:00 PM
A3/Tender/CR.07/2020-21 5/5/2020 4:00 PM 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಕೆಲಸ‌ 2020-21 2/5/2020 4:00 PM
A3/Tender/CR.08/2020-21 30/4/2020 4:00 PM 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಕೆಲಸ‌ 2020-21 30/4/2020 4:00 PM
A2/BUDGET/TENDER/CR- /2019-20 20.04.2020 4:00 PM ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ 06/05/2020 4:00 PM
B3/BUD/CR-67/2018-19 31/03/2019 4:15 PM ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ. 21/03/2019 4:00 PM
a2/bgt/tender/cr-/2020-21 05.06.2020 4:00 PM 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ 08.06.2020 4:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-1/2020-21 21/05/2020 3:30 PM 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸ 22/05/2020 4:00 PM
A3/BUD/TENDER/CR-1/2020-21 29/04/2020 6:00 PM ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 2020-21 15/05/2020 6:00 PM
A3/BUD/TENDER/CR-2/2020-21 02/04/2020 4:00 PM ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 2020-21 15/05/2020 6:00 PM
A3/BUD/TENDER/CR-2/2020-21 02/04/2020 4:00 PM ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 2020-21 15/05/2020 6:00 PM
A3/BUD/TENDER/CR-4/2020-21 02/04/2020 12:45 PM ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 2020-21 15/05/2020 6:00 PM
A3/BUD/TENDER/CR-3/2020-21 03/04/2020  12:45 PM ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 2020-21 18/05/2020 6:00 PM
A3/BUD/TENDER/CR-5/2020-21 03/04/2020  12:45 PM ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ 2020-21 18/05/2020 6:00 PM
A2/BGT/CR/12/2020-21 27/08/2020 11:00 AM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ-01 27/08/2020 4:00 PM
A3/NTFP/CR-04/2020-21 Dated 16-01-2021 16/01/2021 10:00 AM ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ 28/01/2021 4:00 PM
B1/Plantation/TENDER/CR-217/2020-21 19/04/2021 5:00 PM ನೆಡುತೋಪು ನಿವ೯ಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ. 26/04/2021 5:00 PM
B1/Outsource:TENDER/CR-216/2020-21 01/04/2021 5:00 PM ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ 08/04/2021 5:00 PM
No:B1/Mansoon/Tender/CR-41/2021-22 07/06/2021 5:00 PM ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ. 11/06/2021 5:00 PM
No:B1/CPT/TENDER/CR-42/2021-22 07/06/2021 5:00 PM ಜಾನುವಾರು ಪುರಾವೆ ಕಂದಕ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. 14/06/2021 5:00 PM
B1/civil tender/CR-40/2021-22 07/06/2021 5:00 PM ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ನಿಮಾ೯ಣ 11/06/2021 5:00 PM
A2/BGT/R-1/Tender/2021-22 10/03/2021 10:00 AM 21-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಚನೆ, ನರ್ಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ 29/03/2021 3:00 PM
A2/BGT/Tender/CR-29/2021-22 24/05/2021 10:00 AM 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮರ್ರೈನ್ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 09/06/2021 3:00 PM
No: B1/TENDER/CR-42(2)/2021-22/Call-2 12.08.2021 5:00 PM ಸಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಗಡಿ ಬಲವರ್ಧನೆ. 18.08.2021 5:00 PM
No: B1 / TENDER/CR-42(1)/2021-22/Call-2 12.08.2021 5:00 PM ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಟಿ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಗಡಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ,ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಐ.ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾ೯ಣ. 18.08.2021 5:00 PM
A/BUD/RBM/CR-66/2021-22 14/07/2021 3:00 PM 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 28/07/2021 3:00 PM
A/BUD/Works/Tender/CR-14/2021-22 30/06/2021 3:00 PM 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 16/07/2021 3:00 PM
FD/2021-22/BD/WORK_INDENT42671 18/08/2021 3:30 PM ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎ.ಎಂ ಗುಡಿ ವಲಯದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳ: ಶೀಗೇವಾಡಿ 13/09/2021 4:00 PM
FD/2021-22/BD/WORK_INDENT42802 18/08/2021 3:30 PM ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಾದ ಕುಂದುಕೆರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳ: ಚಿಕ್ಕ ಯಲಚೆಟ್ಟಿ 13/09/2021 4:00 PM
A/BUD/SEEDLING/TENDER/CR-23/2021-22 17/08/2021 6:30 PM 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 30/08/2021 3:00 PM
FD/2021-22/OW/WORK_INDENT43321.......... 13/09/2021 10:30 AM ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ) 27/09/2021 4:30 PM