ಕನ್ನಡ   Follow Us On:
 
UNIT OFFICERS Home > Sagar
Sagar

Circle Division Sub Division Range Section Beat
Shivamogga Circle Sagar Hosanagar Nagara Nagara Nagara
Devagange
Kilndur
Nittur Nittur
Adugodi
Mattimane Mattimane
Yedur Yedur
Kavale durga
Hulikal
Hosanagar Kasaba Kalikapura
Sharmanavathi
Kolagi
Kargadi
Battemallappa Battemallappa
Purappamane
Maruthipuram
Rippenpete Rippenpete
Jamballi
Haridravathi
Kodur
Humcha Humcha
Billeshwara
Sonle
Shikaripura Ambligola Ambligola Ambligola
Belandur
Churchigundi Churchigundi
Hithla
Gama
Kalmane Kalmane
Kattigehalla
Arsingere
Salur Salur
Sanda
Mudubasidapura
Shikaripura Kasaba Kasaba
Begur
Bagankatte
Hosur Hosur
Balur
Gogga
Naliginakoppa
Yerekatte Beat
Chandrakala Bhogi
Suragihalli
Jakkanahalli
Harogoppa Harogoppa
Yarekatte
Markandeya
Gangavanasara
Shiralkoppa Shiralkoppa Iduvalli
Sigga
Mavalli
Thogarsi Udri
Thogarsi
Kavali
Sunnadakoppa Koratagere
Talagunda
Udagani Hirejambur
Adagante
Kavadi
Soraba Anavatti Anavatti Anavatti
Hurali
Bettadakurli
Chikkidagodu
Kuppagadde Kuppagadde
Thekkur
Tavanandi
Bommanahalli
Jade Jade
Talagadde
Alahalli
Siddihalli
Karehalli
Soraba Soraba Soraba town
Halagalale
Yelsi
Hiriyavalli
Otur
Hosabale Hosabale
Kadsur
Gunjanur
Ulavi Karjikoppa
Kyasanur
Avalagodu
Chandraguthi Chandraguthi
Nyarsi
Harishi
Idoor
Sagar Anandpura Chordi Chordi
Korgi
Tuppur
Gilalgundi
Anandapuram Anandapuram
Adur
Iginabylu
Malali
Gowthampura Nichadi
Chipli
Kannur
Gowthampura
Hireharka
Kargal Kargal Kargal
Talagalale
Jog
Aralagodu
Kogar Kogar
Biligar
Karni
Nagavalli Kegane
Nagavalli
Thumbri Thumbri
Karur
Shankanna Shanbhog.
Sagar Kasaba
Sagar
Bimaneri
Kalkoppa
Nadamanchale
Ullur
Lingadahalli
Keladi Keladi
Masur
Hirenellur
Thalaguppa Iduvani
Bellenne
Kanle
Shiruvanthe
Avinahalli Heggodu
Avinahalli
Genasinaguni
Ambargodlu
Thyagarthi Thygarthi
Jambani
Bilisiri

 
  Forests
Forest Definition
Forest Area
Forest Diversity
Forest Resources
Forest Types
  WildLife
Tiger Reserves
Sanctuaries
Safaries & Zoo
National Parks
Community Reserves
Conservation Reserves
Management Plans
WildLife Notification
  Schemes and Projects
Plan Schemes
Centrally Sponsored Schemes
Central Plan Schemes
Distrcit Sector Schemes
Other Programmes - Non-Plan Schemes
 JFPM & Farm Forestry
Joint Forest Planning Management
Species and Planting Technique Models
Tree Patta
Institutional Planting
Nurseries of KFD
Social Forestry
Krushi Aranya Prothsaha Yojane
Village Forest Committee
  Boards & Authorities
Karnataka Cashew Development Corporation
Karnataka Ecotourism Board
Karnataka Forest Development Corporation
Karnataka Medicinal Plant Authority
Karnataka State Biodiversity Board
Karnataka State Forest Industries Corporation
EMPRI
Jungle Lodges & Resorts
Lake Development Authority
  Visiting Forests
Interpretation Centres
Trek Routes
Places of Interest
Forest Rest Houses
Do's and Dont's
  How Do I
Get wood, bamboo, cane, sandalwood allotment on retail sale?
Claim ex-gratia relief for crop damages, injuries, death etc ?
Get tree felling permissions ?
Get permission for film shooting trekking in forest area?
Purchase Seedling