ಕನ್ನಡ   Follow Us On:
 
CONTACT US Home > Contact Us > Officers Working in Forest Office

Officers Working In Forest Office
Sl.No Name Designation Office No. Email id
1 Sri.Punati Sridhar, IFS., PCCF
(Head of forest  force)
080-23343770 pccfhoffkar@aranya.gov.in,
pccfkar@gmail.com
2 Sri.Jayaram IFS., PCCF
(Wild life)
080-23345846 pccfwl@aranya.gov.in
3 Sri Sanjay Mohan IFS., PCCF&MD(Karnataka state forest development corporation)    
4 Sri K.N.Murthy IFS., PCCF
(Karnataka state forest industries corporation)
   
5 Sri.Kariyappa G S, I.F.S., APCCF
(Head quarters& Coordination)
080-23346649 apccfhqc@aranya.gov.in
6 Sri. Subhash Malkede, I.F.S., APCCF
(Wild life)
080-23341993 apccfwl@aranya.gov.in
7 Sri.Brijesh Kumar Dikshit,IFS., APCCF
(Forest resource management)
080-23341459 apccffrm@aranya.gov.in
8 Sri.Ajay Mishra, IFS., APCCF (Development) 080-23342827 apccfdev@aranya.gov.in
9 Sri.Puneeth Pathak,IFS., APCCF (EWPRT) 080-23460368 apccfewprt@aranya.gov.in
10 Sri.Millo Tago, IFS., APCCF
(Land records)
080-23566490 ccflr@aranya.gov.in
11 Sri.Rajiv Ranjan,IFS., APCCF (Personnel & Recruitement) 080-23081385 apccfpnr@aranya.gov.in
13 Sri.Yadav.G.S, IFS., APCCF (CAMPA) 080-23460368 apccfcampa@aranya.gov.in
14 Sri.Jag Mohan Sharma, IFS., APCCF
(Forest conservation)
080-23346472 ccffc@aranya.gov.in
15 Sri.Shiva Raj Singh, IFS., APCCF (Communication& Information) 080-23347086 ccfci@aranya.gov.in
16 Sri.R.K.Singh, IFS., APCCF
(Working plan)
080-23561277 ccfwpbng@aranya.gov.in
17 Smt.Anita.S.Arekal,IFS., APCCF
(Social forestry)
080-23349568 apccfsf@aranya.gov.in
19 Sri.Brijesh Kumar, IFS., APCCF (Project) 080-23343090 apccfprojects@aranya.gov.in
20 Sri. Dilip Kumar Das, I.F.S. , APCCF (Research&Utilization) 0836- 2486674 ccftrg@aranya.gov.in
21 Sri.Ravi.B.P, IFS., APCCF&MSZAK Mysore
22 Sri.Awtar Singh, IFS., APCCF&JMD
(Karnataka state forest development corporation)
23 Sri.Vijay Kumar Gogi, APCCF&Secretary,M.S.Building
25 Dr. Surya Deo Pathak APCCF(Karnataka medical plants authority) vanavikasa 080-
23464089
26 Smt.Seema Garg, IFS., APCCF&CE
(Lake development authority)
 
27 Sri.Jagat Ram, IFS., APCCF(FDPT)
,Mysore
 
28 Dr.Ravindran.D.S, IFS., APCCF secretary(Finace department) 080-
22342888
secyk2-fd@karnataka.gov.in
29 Sri.G.Ranga Rao, IFS., APCCF & Member Secretary (KSPCB)  
30 Dr.Virender Singh,IFS., APCCF&Member Secretary
(Bio diversity board)
080-
23448783/
23440535
 
34 Smt.Madhu Sharma, IFS., APCCF Secretary(KSHRC) 080-
22392212
secretarykshrc@gmail.com
35 Smt.Ritu Kakkar, IFS., APCCF & DG, EMPRI  
36 Sri.G.Sathish APCCF,(Commisioner for Agriculture) 080-
22252611
karseri@yahoo.com/
comm-seri-ka@nic.in
39 Sri.H.P.Prakash, IFS., APCCF & Commissioner, Rural Drinking Water Supply and Sanitation Department (Land army) 080-
22879900
md@kridl.net
40 Smt. Vanashri Vipin Singh APCCF&CEO(Karnataka evaluation authority)  
43 Sri.Ramachandra, IFS., APCCF & Principal Secretary to Government (Environment), Forest, Ecology & Environment Department  
44 -to be updated- APCCF
(Legal cell)
 
45 Sri.Shanthappa S,IFS., APCCF
National Forestry Action Programme & Bamboo Mission
 
46 Sri.Rangegowda, IFS., APCCF&MD(KEONICS)
47 Smt.Smita Bijjur,IFS., CCF
(Evaluation)
080-23467613 ccfeval@aranya.gov.in
48 Sri. Markandaiah K.B, IFS.,, CCF
(Head qurters)
   
50 Sri.Shekar S ,IFS., APCCF & Commissioner, (Animal husbandry & Veterinary Services Department) 080-23563931 ccfnfap@aranya.gov.in
51 Sri Vijay Lal Meena,IFS., CCF (Chamrajnagar Circle) 080-23565729
52 Sri.Parameshwar,IFS., CCF(Budget& Audit) 080-23562779 ccfba@aranya.gov.in
53 Sri.Bishwajit Mishra, IFS., CCF (ICT) 080-23346551 ccfict@aranya.gov.in
57 Sri.Dilip Kumar Das, IFS., APCCF(Research & Utilisation)
60 Dr.R.Raju, IFS., APCCF & M.D, Karnataka Rural Infrastructure Development Limited
62 Sri.Manjunath C.Tambakad, IFS., CCF
(Research)
63 Sri.Sanjay.S.Bijjur CCF Mangalore Circle
70 Sri.Mahesh.B.Shirur,IFS., CCF
(Forest Resource Management)
72 Sri.Manoj Kumar CCF Bangalore(Project elephant)
73 Sri.Srikantha.V.Hosur CCF Working Plan 08472-221985 -
76 Sri.Vijay Ranjan Singh,
IFS.,
CCF & P.S to Union Minister for Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, GOI
77 Sri.K.D.Udupudi,IFS.,
IFS.,
CCF Dharwad Circle
79 Sri. Vinay Kumar K H, IFS., CCF & Director (EMPRI)
86 Sri.Vipin Singh.IFS., CCF & Project Director KhajaneII(Finance department)
87 Sri.Kumar Pushkar.IFS., CCF & MD(KSTDC)
88 Sri Anil Kumar Ratan ,IFS., CCF
(Forest conservation)
080-23347538 ccf_fc@yahoo.co.in
89 Sri.G.A.Sudarshan,IFS., CF (Project) 080-23565478 cfpf@aranya.gov.in
91 Sri.Gaonkar D S ,IFS., CCF (Legal Cell) 080-23342827
92 -to be updated- DCF (Project) 080-23317818
93 Sri Lingappa ,IFS DCF (HQ) 080-23441252 dcfhq@aranya.gov.in
 
 
Officers at Adjacent Building of Aranya Bhavan
Sl.No. Name & Designation City Code Office Contact No. Office email id
1 Smt Dipika Bajpai
DCF B’lore Urban
080 23343464 (O)
23344686(F)
9481960885(M)
dcfurb@aranya.gov.in
2 Sri S.R.Natesha
DCF Bengaluru Rural
080 23347069(O)
23344686(F)
dcfrur@aranya.gov.in
3 Sri Puttanna
DCF (FMS)
080 23344672(O)
9448843024(M)
dcffmsblr@aranya.gov.in
4 Sri Sanjai Mohan
PCCF & MD, KFDC
080 23345348(O)
9449064008(M)
5 Sri Awtar Singh
APCCF KFDC
080 23345348(O)
9448648630(M)
6 Dr. Surya Deo Pathak
APCCF (KAMPA)
080 23464089(O)
7 Dr. Virender Singh
APCCF (Bio-Div)
080 23448783 (O)
9449599750(M)
8 (M.D.KSFIC) 080 23360557(O)
9 Smt Saswati Mishra
CCF (Bengaluru )
080 23344686(O)
cfblr@aranya.gov.in
10 Sri H.R.Kumar
DCF (Urban ZP)
080 23461501(O)
9449640488(M)
dcfurbsf@aranya.gov.in
 
  Forests
Forest Definition
Forest Area
Forest Diversity
Forest Resources
Forest Types
  WildLife
Tiger Reserves
Sanctuaries
Safaries & Zoo
National Parks
Community Reserves
Conservation Reserves
Management Plans
WildLife Notification
  Schemes and Projects
Plan Schemes
Centrally Sponsored Schemes
Central Plan Schemes
Distrcit Sector Schemes
Other Programmes - Non-Plan Schemes
 JFPM & Farm Forestry
Joint Forest Planning Management
Species and Planting Technique Models
Tree Patta
Institutional Planting
Nurseries of KFD
Social Forestry
Krushi Aranya Prothsaha Yojane
Village Forest Committee
  Boards & Authorities
Karnataka Cashew Development Corporation
Karnataka Ecotourism Board
Karnataka Forest Development Corporation
Karnataka Medicinal Plant Authority
Karnataka State Biodiversity Board
Karnataka State Forest Industries Corporation
EMPRI
Jungle Lodges & Resorts
Lake Development Authority
  Visiting Forests
Interpretation Centres
Trek Routes
Places of Interest
Forest Rest Houses
Do's and Dont's
  How Do I
Get wood, bamboo, cane, sandalwood allotment on retail sale?
Claim ex-gratia relief for crop damages, injuries, death etc ?
Get tree felling permissions ?
Get permission for film shooting trekking in forest area?
Purchase Seedling