ಕನ್ನಡ   Follow Us On:
 
UNIT OFFICERS Home > Mangaluru
Mangaluru

Circle Division Sub Division Range Section Beat
Mangaluru Circle Mangaluru Mangaluru Belthangady Belthangady Belthangady
Belthangady Guruvayankere
Ujire Ujire
Ujire Dharmasthala
Charmady Charmaddy
Charmady Kadirudyavara
Madanthyaru Madanthayru
Madanthyaru Punjalkatte
Navoor Nada
Navoor Navoor
Gerukatte Machina
Gerukatte Kaliya
Neriya Neriya
Puduvettu
Chibidre Chibidre
Thotathady
Bantwal Thumbe Siddakatte
Thumbe
Melkaru
Bantwal
Bantwal Uli
Vagga
Veerakamba
Kalladka Mani
Ananthady
Mangaluru Mangaluru Mangaluru
Kudupu
Bengare
Kotekaru Ullala
Konaje
Balepuni
Surathkal Bajpe
Surathkal
Kaikamba Edapadavu
Kaikamba
Puttur Vittal Kalenjemale (E)
Kepu
Kanyana Kalinjimale (W)
Kanyana
Puttur Kabaka
Puttur
Balleri
Munduru
Narimogru Narimogru
Savanoor
Kanyarmale
Panaje Madnuru
Ariyadka
Bettampady
Arlapadavu
Kannadka
Jalsoor Kanakmajalu
Parappa
Sonangeri
Bellare Aivarnadu
Kalpatamle
Anegundy Anegundy
Koila Koila
Bajathoor
Hirebandady
Bellipady
Uppinangady Thannirupantha Barya
Thannirupantha
Bandaru Bandaru
Mogru
Kaniyuru Kaniyuru
Dondalarabi
Dadanthamale Belalu
Patrame
Kokkada Nidle
Kokkada
Kalenja Kalenja
Shishila
Shibaje Shibaje I
Shibaje II
Shirady Shirady I
Shirady II
Rekhya Rekhya
Hathyadka
Porkala Kowkrady
Uppinangady
Panja Panja Aivathoklu
Enmoor
Kalmadka
Kuthkunja
Amaramudnooru
Balpa Enekallu
Balpa
Gutthigaru
Kenya
Kunthoor Kunthoor
Alangaru
Balya
Kadaba Kadaba
Kutrupady
Noojibalthila
Bantra
Edamangala Balila
Edamngala
Dolpady
Nelyady Nelyady
Haleneranki
Ichilampady
Sullia Alletty Alletty I
Alletty II
Alletty III
Sullia Ajjavara
Mandekolu I
Mandekolu II
Sullia
Aranthodu Aranthodu I
Aranthodu II
Ubradka Mitthuru
Sampaje Sampaje
Thodikana
Markanja
Nelluru Kemraje Devachalla
Nelluru Kemraje
Madapady
Subramanya Sunkadaktte Konaje
Renjilady
Aithoor
Bilinele Bilinele (E)
Bilinele (W)
Kombaru Kombaru (E)
Kombaru (W)
Siribagilu (E)
Siribagilu (W)
Subramanya Subramanya
Ainikidu
Hariharapallathadka
Nalkuru Nalkuru (N)
Nalkuru (S)
Madapady
Kollamogru Kollamogru
Kalmakaru
Balugodu (S)
Balugodu (N)

 
  Forests
Forest Definition
Forest Area
Forest Diversity
Forest Resources
Forest Types
  WildLife
Tiger Reserves
Sanctuaries
Safaries & Zoo
National Parks
Community Reserves
Conservation Reserves
Management Plans
WildLife Notification
  Schemes and Projects
Plan Schemes
Centrally Sponsored Schemes
Central Plan Schemes
Distrcit Sector Schemes
Other Programmes - Non-Plan Schemes
 JFPM & Farm Forestry
Joint Forest Planning Management
Species and Planting Technique Models
Tree Patta
Institutional Planting
Nurseries of KFD
Social Forestry
Krushi Aranya Prothsaha Yojane
Village Forest Committee
  Boards & Authorities
Karnataka Cashew Development Corporation
Karnataka Ecotourism Board
Karnataka Forest Development Corporation
Karnataka Medicinal Plant Authority
Karnataka State Biodiversity Board
Karnataka State Forest Industries Corporation
EMPRI
Jungle Lodges & Resorts
Lake Development Authority
  Visiting Forests
Interpretation Centres
Trek Routes
Places of Interest
Forest Rest Houses
Do's and Dont's
  How Do I
Get wood, bamboo, cane, sandalwood allotment on retail sale?
Claim ex-gratia relief for crop damages, injuries, death etc ?
Get tree felling permissions ?
Get permission for film shooting trekking in forest area?
Purchase Seedling