ಇ-ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ


ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಸಹಾಯ ಮುಖಪುಟ ಲಾಗಿನ್
ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು
Locations of Nurseries and Seedlings Stock

ಜಿ್ಲ್ಲೆ/District:   ತಾಲ್ಲೂಕು/Taluk :