ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ

ಸದರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ feedback ಆಯ್ಕೆಯ

ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ-ಮೆಲ್ ಮೂಲಕ rfo1_ictc[at]aranya[dot]gov[dot]in ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಹೊಸ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ

ಹಳೆಯ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ (English Version)

ಹಳೆಯ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ (ಕನ್ನಡ).