ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಸಸಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮರಮಟ್ಟು(ನಾಟ) ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ಅರಣ್ಯ ಅಥಿತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಫೋರ್ಡಿಸ್ ಅರಣ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ
ಮರ ಖತ್ರಾವಣೆ ಅನುಮತಿ ಖಣಿಜ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರಹದಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು
ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿ-ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಫಾರೆಶ್ಟ್ ಡೈವರ್ಶನ್ ಸಕಾಲ
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
 
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (HOFF)
ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್.ಆರ್.ಎಸ್.IFS.,
 
ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು
ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಮಾನಾಥ ರೈ
 
360 ವರ್ಟುವಲ್
ವಾಕ್ ತ್ರೂ
 


ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಪಟ್ಟಿ 2016ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ- ಕರ್ನಾಟಕ ಮರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1976 ರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ -ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಶಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಸೂಚಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ಖತ್ರಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂನೆಗಳುಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ನಿಯಮಗಳು)2012 ರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಾಗಿ ಬಡ್ತಿನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರ.ಮು.ಆ.ಸಂ.(ಮು.ಅ.ಪ) ಇಂದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 30.04.2016ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದ 01.01.2010 ರವರೆಗೆ 31-12-2013 ತಾ||29-03-2016ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದ 24.01.1995 ರವರೆಗೆ 31.12.2007 ತಾ||31.03.2016ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದ 27.10.2005 ರವರೆಗೆ 31.12.2015 ತಾ||28.03.2016ಮರಗಳ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಹಿಯ ಟೆಂಕತನದ ತೀರುವಳಿ ದರಗಳನ್ನು(Seigniorage rates) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾ|| 29.03.2016ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ತಾ|| 28.03.2016ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ 01-01-2008 ರಿಂದ 31-12-2015 ದಿನಾಂಕ: 16-03-2016.ಟಿಂಬರ್ ಮಾರಾಟದ ದರ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01-03-2016.ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 15-03-2016 ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ 01-11-2009 ರಿಂದ 31-12-2012.ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ 01-01-2008 ರಿಂದ 31-12-2015 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತ ಪತ್ರ, ದಿನಾಂಕ 23-02-2016.ಅಧೀಕ್ಷಕರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ 01-04-2010 ರಿಂದ 31-12-2015 ಮತ್ತು ಹೈದೃರಾಬಾದ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ 20-05-2012 ರಿಂದ 31-12-2015 ,ದಿನಾಂಕ 20-02-2016.ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿದಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2016.ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 09-02-2016.ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾ|| 20-01-2016.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿತಿಯಮ
ಪತ್ರಗಳು/ಕಡತಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಟೆಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ನಾಗರಿಕರ ಸನ್ನದು
ಘಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಭದ್ರಾವತಿ | ಬೀದರ್ | ವಿಜಯಪುರ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಧಾರವಾಡ | ಗದಗ | ಗೋಕಾಕ | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಾಸನ | ಹಾವೇರಿ | ಹೊನ್ನವರ | ಹುಣಸೂರು | ಕಾರವಾರ | ಕೋಲಾರ | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ಕೊಪ್ಪ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಕುಂದಾಪುರ | ಮಡಿಕೇರಿ | ಮಂಡ್ಯ | ಮಂಗಳೂರು | ಮೈಸೂರು | ರಾಯಚೂರು | ರಾಮನಗರ | ಸಾಗರ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿರಸಿ | ತುಮಕೂರು | ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಯಾದಗಿರಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಜೀ | ಮೈಸೂರು ವಜೀ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಜೀ | ದಾಂಡೇಲಿ ವಜೀ | ಮಡಿಕೇರಿ ವಜೀ | ಹುಣಸೂರು ವಜೀ | ಭದ್ರಾ ವಜೀ | ಗುಂಗರಗಟ್ಟಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ| ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಮೈಸೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಐಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ , ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ , 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ , ಬೆಂಗಳೂರು. @ಆತಿಥ್ಯ ಎನ್.ಐ.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೋಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ.
00448775